OURAGAN BERYL: Inite Idwometeyowolojik peyi a mete twa depatman anba vijilans oranj

OURAGAN BERYL: Inite Idwometeyowolojik peyi a mete twa depatman anba vijilans oranj

Madi 2 jiyè 2024.-Ouragan BERYL ap pran plis fòs, li toujou lokalize nan direksyon Sidès zile Karayib yo. Pandan pasaj li sou Ayiti, Ouragan BERYL ka lakoz gwo van ak lapli sou depatman Sid, Sidès ak Grandans soti madi apremidi pou rive demen mèkredi.

Inite Idwometeyowolojik ak Sistèm nasyonal k ap jere risk ak dezas yo anonse nivo vijilans oranj sou depatman sa yo akoz menas inondasyon, eboulman ak lanmè ki kapab monte nan kot Sid la.

Inite Idwometeyowolojik nan tet kòlè ak Semanah ak Pwoteksyon sivil kenbe entèdiksyon aktivite kabotaj yo nan kot Sid peyi a. Operatè ti bato yo dwe evite pran lanmè apati jodi a pou rive mèkredi 3 jiyè.

Direksyon Jeneral Pwoteksyon Sivil ansanm ak Sekretarya Pèmanan k ap Jere Risk Dezas yo mande popilasyon an, sitou moun k ap viv nan zòn malè pandye yo, pou respekte konsiy sekirite yo, tankou:

• Toujou swiv bilten meteyo, konsiy otorite yo ak pwoteksyon sivil. Pa koute rimè ;

• Si ou abite bò ravin, bò kote dlo konn desann oubyen bò lanmè, pran dispozisyon pou w deplase ale nan abri pwovizwa oubyen nan yon lòt kay nan yon
zòn ki p ap inonde fasil.

• Pa janm janbe dlo k ap desann ni a pye, ni sou bekàn, ni sou bèt, ni nan machin, ni sou moto. Pa di w a gentan…

• Si w rete nan yon zòn ki kapab gen deboulonnay tè oswa glismann teren, chèche yon kote ki lwen danje a epi tou ale ak fanmi w la pou sizoka.

• Mete an sekirite tout sa van ka bwote e ki deyò kay la, tankou: poubèl, zouti, afich, lanp dekorasyon, anpoul, elatriye.

• Si sa nesesè, pwoteje bato ak kannòt yo, mare yo lwen rivaj la.

• Voye je sou granmoun ki fèb, moun ki andikape ak timoun yo. Toujou fè solidarite ak yo.

-FEN-

Aucun commentaire trouvé.

Personne n'a encore laissé de commentaire pour cet article !

<